Name Affiliation
Ahmed Ali-Eldin (disabled)
Ahmed Ali-Eldin UMass
Varsha Apte
Rajesh Balan
Nilanjan Banerjee
Yungang Bao ICT, CAS
Rajkumar Buyya University of Melbourne
Giuliano Casale Imperial College London
Sid Chau Masdar Institute
Rong Chen Shanghai Jiao Tong University
Wenguang Chen
Byung-Gon Chun
Yafei Dai Peking University
Mohan Dhawan
Kartik Gopalan Binghamton University
Tian Guo WPI
Ouyang Jian Baidu
Cheng Li INESC-ID, Lisbon, Portugal
Xiaofei Liao Huazhong University of Science and Technology, China
Zhenhua Liu Stony Brook University
Maitreya Natu Tata Research Development and Design Centre
Thu Nguyen Rutgers University
Wei-Tsang Ooi National University of Singapore
Ihsan Qazi LUMS
Jinglei Ren Microsoft Research
Shaolei Ren UC Riverside
Aruna Seneviratne
Marco Serafini Qatar Computing Research Institute
Abhigyan Sharma
Prashant Shenoy (chair) Univ of Massachusetts Amherst
Anand Sivasubramanian
Muthian Sivathanu Microsoft Research India
Chris Stewart
Tam Vu
Xi Wang University of Washington
Timothy Wood George Washington University
Lintao Zhang (chair) Microsoft Research